O nas

ARFEN POLSKA Sp. z o. o. jest naj­dy­na­micz­niej roz­wi­ja­jącą się firmą w Pol­sce ofe­ru­jącą sys­temy zabez­pie­czeń powierzchni pozio­mych i pio­no­wych dla pomiesz­czeń uży­tecz­no­ści publicz­nej. W gamie naszych pro­duk­tów znajdą Pań­stwo m.in.: odboj­nice, taśmy winy­lowe, naroż­niki ochronne i maty wej­ściowe.
Dodat­kowo ofe­ru­jemy roz­wią­za­nia wspie­ra­jące osoby o obni­żo­nej spraw­no­ści rucho­wej: odbojoporę­cze, porę­cze komu­ni­ka­cyjne i sani­tarne oraz sys­temy para­wa­nów.

Opra­co­wane przez Nas roz­wią­za­nia sku­tecz­nie chro­nią nara­żone na czę­ste uszko­dze­nia powierzch­nie oraz podno­szą kom­fort i bez­pie­czeń­stwo, szcze­gól­nie ważne w pomiesz­cze­niach wyso­kiej eks­plo­ata­cji.

Wysoka jakość Naszych pro­duk­tów została potwier­dzona licz­nymi cer­ty­fi­ka­tami jako­ści oraz doce­niona przez stra­te­gicz­nych inwe­sto­rów w Pol­sce i zagra­nicą.

 

Top