ZABEZPIECZENIA NAROŻY

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA HSP 75

Grupa

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA HSP 75

Pro­dukt służy ochro­nie naroż­nika wypu­kłego 90º (zabez­pie­cza go na powierzchni 80 mm każ­dego skrzydła). Dzięki amortyzującym właściwościom gumy skutecznie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom. Żółty kolor produktu popra­wiają widocz­ność miejsc new­ral­gicz­nych. Zastosowanie: Pomieszczenia przeznaczone na cele produkcyjne, magazynowe, parkingowe itp.

KOD PRODUKTU HSP 75
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 3 m
WYMIARY 80/80 mm
GRUBOŚĆ 12 mm
KĄT 90 stopni
KONSTRUKCJA bez profilu
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozp.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 2 (żółty, czarny)

Elementy systemu

 1. odbojnica gumowa
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA RG 100

Grupa

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA RG 100

Pro­dukt służy ochro­nie naroż­nika wypu­kłego 90º (zabez­pie­cza go na powierzchni 100 mm każ­dego skrzydła). Dzięki amortyzującym właściwościom gumy skutecznie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom. Żółte pasy osadzone we wgłębieniach popra­wiają widocz­ność miejsc new­ral­gicz­nych. Zastosowanie: Pomieszczenia przeznaczone na cele produkcyjne, magazynowe, parkingowe itp.

KOD PRODUKTU RG 100
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 3 m
WYMIARY 100/100 mm
GRUBOŚĆ 5 / 15 mm
KĄT 90 stopni
KONSTRUKCJA profil alum.
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozp.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 1

Elementy systemu

 1. odbojnica gumowa
 2. pas sygnalizacyjny
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA CG 50

Grupa

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA CG 50

Pro­dukt służy ochro­nie naroż­nika wypu­kłego 90º (zabez­pie­cza go na powierzchni 50 mm każ­dego skrzydła). Sku­tecz­nie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom, dzięki amor­ty­zu­ją­cym wła­ści­wo­ściom alu­mi­nio­wego pro­filu oraz odpornej na działanie czynników mechanicznych pokrywie winylowej.

Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o inten­syw­nej eks­plo­ata­cji, nara­żone na silne ude­rze­nia, m.in.: ciągi komu­ni­ka­cyjne w jed­nost­kach medycz­nych, edu­ka­cyj­nych, han­dlo­wych itp.

KOD PRODUKTU CG 50
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 3 m
WYMIARY 50/50 mm
GRUBOŚĆ 10 mm
KĄT 90º
KONSTRUKCJA profil ciągły
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28

Elementy systemu

 1. profil aluminiowy ciągły
 2. pokrywa winylowa
 3. zakończenie
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA CG 50 B

Grupa

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA CG 50 B

Pro­dukt służy ochro­nie naroż­nika wypu­kłego 90º (zabez­pie­cza go na powierzchni 50 mm każ­dego skrzydła). Osłona naroż­nika wyko­nana jest w cało­ści z mody­fi­ko­wa­nego uda­rowo poli­chlorku winlu, dzięki temu zapo­biega uszko­dze­niom i otar­ciom o śred­niej sile dzia­ła­nia, a jed­no­cze­śnie sta­nowi eko­no­miczną alter­na­tywę.

Zastosowanie: Pomieszczenia średnio eks­plo­atowane, z minimalnym oddziaływaniem dużych sił mechanicznych (np. rozpędzone łóżka szpitalne), m.in.: pocze­kal­nie, klasy szkolne, sale wykła­dowe itd.

KOD PRODUKTU CG 50 B
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 3 m
WYMIARY 50/50 mm
GRUBOŚĆ 2 mm
KĄT 90º
KONSTRUKCJA bez profilu
MOCOWANIE PRODUKTU klej
OPCJE KOLORYSTYCZNE 26

Elementy systemu

 1. narożnik winylowy
 2. klej maximum torqu
 3. powierzchnia montażu - ściana
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA CG 76

Grupa

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA CG 76

Pro­dukt służy ochro­nie naroż­nika wypu­kłego 90º (zabez­pie­cza go na powierzchni 76 mm każ­dego skrzydła). Sku­tecz­nie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom, dzięki amor­ty­zu­ją­cym wła­ści­wo­ściom alu­mi­nio­wego pro­filu oraz odpor­nej na dzia­ła­nie czyn­ni­ków mecha­nicz­nych pokry­wie winy­lo­wej. Jest to najlepszy model, pod kątem para­me­trów tech­nicznych i powierzch­ni kry­cia.

Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o inten­syw­nej eks­plo­ata­cji, nara­żone na silne ude­rze­nia, m.in.: ciągi komu­ni­ka­cyjne w jed­nost­kach medycz­nych, edu­ka­cyj­nych, han­dlo­wych itp.

KOD PRODUKTU CG 76
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 3 m
WYMIARY 76/76 mm
GRUBOŚĆ 10 mm
KĄT 90º
KONSTRUKCJA profil ciągły
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28

Elementy systemu

 1. profil aluminiowy ciągły
 2. pokrywa winylowa
 3. zakończenie
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA CG 76 B

Grupa

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA CG 76 B

Pro­dukt służy ochro­nie naroż­nika wypu­kłego 135º (zabez­pie­cza go na powierzchni 76 mm każ­dego skrzydła). Sku­tecz­nie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom, dzięki amor­ty­zu­ją­cym wła­ści­wo­ściom alu­mi­nio­wego pro­filu oraz odpor­nej na dzia­ła­nie czyn­ni­ków mecha­nicz­nych pokry­wie winy­lo­wej.
Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o inten­syw­nej eks­plo­ata­cji, nara­żone na silne ude­rze­nia, m.in.: ciągi komu­ni­ka­cyjne w jed­nost­kach medycz­nych, edu­ka­cyj­nych, han­dlo­wych itp.

KOD PRODUKTU CG 76 B
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 3 m
WYMIARY 76/76 mm
GRUBOŚĆ 10 mm
KĄT 135º
KONSTRUKCJA profil ciągły
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28

Elementy systemu

 1. profil aluminiowy ciągły
 2. pokrywa winylowa
 3. zakończenie
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA SN 50

Grupa

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA SN 50

Pro­dukt służy ochro­nie naroż­nika wypu­kłego 90º (zabez­pie­cza go na powierzchni 50 mm każ­dego skrzydła). Dzięki zaokrą­glo­nym kra­wę­dziom można kory­go­wać ewen­tu­alne nie­rów­no­ści naroża. Lase­rowe cię­cie gwa­ran­tuje nato­miast naj­lep­szą jakość wykoń­cze­nia. Na uwagę zasłu­guje rów­nież walor este­tyczny stali nie­rdzew­nej, pasu­ją­cej do nowo­cze­snych i mini­ma­li­stycz­nych wnętrz.

Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o wyso­kich wymo­gach sani­tar­nych, takich jak: labo­ra­to­ria, kuch­nie, szpi­tale itp.

KOD PRODUKTU SN 50
DŁUGOŚĆ HANDLOWA wg zlecenia
WYMIARY 50/50 mm
GRUBOŚĆ 1,5 mm
KĄT 90º
KONSTRUKCJA bez profilu
MOCOWANIE PRODUKTU klej
OPCJE KOLORYSTYCZNE 1

Elementy systemu

 1. narożnik stalowy nierdzewny
 2. klej maximum torqu
 3. krawędź cięta laserowo
 4. gięta krawędź
 5. powierzchnia montażu - ściana
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA SN 75

Grupa

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA SN 75

Pro­dukt służy ochro­nie naroż­nika wypu­kłego 90º (zabez­pie­cza go na powierzchni 75 mm każ­dego skrzydła). Dzięki zaokrą­glo­nym kra­wę­dziom można kory­go­wać ewen­tu­alne nie­rów­no­ści naroża. Lase­rowe cię­cie gwa­ran­tuje nato­miast naj­lep­szą jakość wykoń­cze­nia. Na uwagę zasłu­guje rów­nież walor este­tyczny stali nie­rdzew­nej, pasu­ją­cej do nowo­cze­snych i mini­ma­li­stycz­nych wnętrz.

Zastosowanie: Pomiesz­cze­nia o wyso­kich wymo­gach sani­tar­nych, takich jak: labo­ra­to­ria, kuch­nie, szpi­tale itp.

KOD PRODUKTU SN 75
DŁUGOŚĆ HANDLOWA wg zlecenia
WYMIARY 75/75 mm
GRUBOŚĆ 1,5 mm
KĄT 90º
KONSTRUKCJA bez profilu
MOCOWANIE PRODUKTU klej
OPCJE KOLORYSTYCZNE 1

Elementy systemu

 1. narożnik stalowy nierdzewny
 2. klej maximum torqu
 3. krawędź cięta laserowo
 4. gięta krawędź
 5. powierzchnia montażu - ściana
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA RG 80

Grupa

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKA RG 80

Pro­dukt służy ochro­nie naroż­nika wypu­kłego 90º (zabez­pie­cza go na powierzchni 80 mm każ­dego skrzydła). Dzięki amortyzującym właściwościom gumy skutecznie zapo­biega uszko­dze­niom, defor­ma­cjom i otar­ciom. Bardzo ważną cechą tego modelu są flu­ore­scen­cyjne paski popra­wiające­ widocz­ność miejsc new­ral­gicz­nych.
Zastosowanie: Pomieszczenia przeznaczone na cele produkcyjne, magazynowe, parkingowe itp.

KOD PRODUKTU RG 80
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 3 m
WYMIARY 80/80 mm
GRUBOŚĆ 15 mm
KĄT 90 stopni
KONSTRUKCJA bez profiu
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozp.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 1

Elementy systemu

 1. odbojnica gumowa
 2. pas fluorescencyjny
 3. zakończenie
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

Top