PORĘCZE ŚCIENNE

PORĘCZ ŚCIENNA WG 50

Grupa

PORĘCZ ŚCIENNA WG 50

Pro­dukt niwe­luje bariery archi­tek­to­niczne i wspiera osoby o ogra­ni­czo­nej spraw­no­ści rucho­wej. Ze względu na swój uni­wer­salny cha­rak­ter ma sze­ro­kie spek­trum zasto­so­wań (może peł­nić dodat­kowo funk­cję zabez­pie­cze­nia ściany). Poręcz cechuje duża odpor­ność na ude­rze­nia i zary­so­wa­nia. Dzięki zasto­so­wa­niu fak­tury pro­duktu nie­wi­doczne są odci­ski pal­ców.

Zasto­so­wa­nie: wszelkie pomieszczenia użyteczności publicznej.

KOD PRODUKTU WG 50
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 4 m
ODLEGŁOŚĆ 85 mm
ODLEGŁOŚĆ CAŁKOWITA 95 mm
KONSTRUKCJA profil ciągły
AMORTYZATOR -
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28

Elementy systemu

  1. profil aluminiowy ciągły
  2. pokrywa winylowa
  3. pierścień maskujący
  4. narożnik zakończeniowy
  5. zakończenie płaskie
  6. konsola mocująca
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

PORĘCZ ŚCIENNA WG 42

Grupa

PORĘCZ ŚCIENNA WG 42

Pro­dukt niwe­luje bariery archi­tek­to­niczne i wspiera osoby o ogra­ni­czo­nej spraw­no­ści rucho­wej. Ze względu na swój uni­wer­salny cha­rak­ter ma sze­ro­kie spek­trum zasto­so­wań (może peł­nić dodat­kowo funk­cję zabez­pie­cze­nia ściany). Poręcz cechuje duża odpor­ność na ude­rze­nia i zary­so­wa­nia. Dzięki zasto­so­wa­niu fak­tury pro­duktu nie­wi­doczne są odci­ski pal­ców.  Na uwagę zasługują również wykończnia ze stali nie­rdzew­nej, pasu­ją­ce do nowo­cze­snych i mini­ma­li­stycz­nych wnętrz.

Zasto­so­wa­nie: wszelkie pomieszczenia użyteczności publicznej.

KOD PRODUKTU WG 42
DŁUGOŚĆ HANDLOWA 4 m
ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY 71 mm
WYSOKOŚĆ 81 mm
KONSTRUKCJA profil ciągły
AMORTYZATOR -
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.
OPCJE KOLORYSTYCZNE 28
Kolory

UWAGA: PRZEDSTAWIONE KOLORY DEKORÓW MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH

Top