PARAWANY PODWIESZANE

SYSTEM JEDNOSTANOWISKOWY

Grupa

SYSTEM JEDNOSTANOWISKOWY

System salowy parawanów podwieszanych Mediscreen – to pro­sty i bez­in­wa­zyjny spo­sób na zapew­nie­nie poczu­cia kom­fortu pacjen­tom pod­czas hospi­ta­li­za­cji, a przede wszyst­kim w trak­cie wyma­ga­ją­cych intym­nej atmos­fery zabie­gów.

Zapre­zen­to­wany sys­tem jest dedy­ko­wany jed­nemu sta­nowisku łóż­ko­wemu. Kon­struk­cja w cało­ści wyko­nana z alu­mi­nium (kolor biały lub ano­do­wa­nego alu­mi­nium), sta­nowi lek­kie do mon­tażu, a zara­zem trwałe w użyt­ko­wa­niu roz­wią­za­nie. Regu­lo­wana wyso­kość i gięte łuki pozwa­lają na dosto­so­wy­wa­nie sys­temu do róż­nych, nawet bar­dzo nie­ty­po­wych pomiesz­czeń. Nato­miast wyko­nane z nylonu śli­zga­cze zapew­niają cichą i płynną pracę zasłon. Zasłony wyko­nane są z naj­wyż­szej jako­ści tka­niny polie­stro­wej (220 gr) i wystę­pują w boga­tej gamie kolo­ry­stycz­nej.

 

Elementy systemu

 1. łącznik ścienny siodełkowy
 2. profil aluminiowy nośny
 3. zasłona poliestrowa
 4. ślizgacz zasłony z agrafką
 5. łuk 90 stopni
 6. wieszak sufitowy prosty
 7. wieszak sufitowy „V”

SYSTEM DWUSTANOWISKOWY

Grupa

SYSTEM DWUSTANOWISKOWY

System salowy parawanów podwieszanych Mediscreen – to pro­sty i bez­in­wa­zyjny spo­sób na zapew­nie­nie poczu­cia kom­fortu pacjen­tom pod­czas hospi­ta­li­za­cji, a przede wszyst­kim w trak­cie wyma­ga­ją­cych intym­nej atmos­fery zabie­gów.

Zapre­zen­to­wany sys­tem jest dedy­ko­wany dwóm sta­nowiskom łóż­ko­wym. Kon­struk­cja w cało­ści wyko­nana z alu­mi­nium (kolor biały lub ano­do­wa­nego alu­mi­nium), sta­nowi lek­kie do mon­tażu, a zara­zem trwałe w użyt­ko­wa­niu roz­wią­za­nie. Regu­lo­wana wyso­kość i gięte łuki pozwa­lają na dosto­so­wy­wa­nie sys­temu do róż­nych, nawet bar­dzo nie­ty­po­wych pomiesz­czeń. Nato­miast wyko­nane z nylonu śli­zga­cze zapew­niają cichą i płynną pracę zasłon. Zasłony wyko­nane są z naj­wyż­szej jako­ści tka­niny polie­stro­wej (220 gr) i wystę­pują w boga­tej gamie kolo­ry­stycz­nej.

Elementy systemu

 1. łącznik ścienny siodełkowy
 2. profil aluminiowy nośny
 3. zasłona poliestrowa
 4. ślizgacz zasłony z agrafką
 5. łącznik przyłukowy
 6. łuk 90 stopni
 7. wieszak sufitowy prosty
 8. wieszak sufitowy „V”

SYSTEM DWUSTANOWISKOWY PROSTY

Grupa

SYSTEM DWUSTANOWISKOWY PROSTY

System salowy parawanów podwieszanych Mediscreen – to pro­sty i bez­in­wa­zyjny spo­sób na zapew­nie­nie poczu­cia kom­fortu pacjen­tom pod­czas hospi­ta­li­za­cji, a przede wszyst­kim w trak­cie wyma­ga­ją­cych intym­nej atmos­fery zabie­gów.

Zapre­zen­to­wany sys­tem jest dedy­ko­wany dwóm sta­nowiskom łóż­ko­wym (stanowi ekonomiczną alternatywę dla systemu dwustanowiskowego). Kon­struk­cja sys­temu w cało­ści wyko­nana jest z alu­mi­nium (kolor biały lub ano­do­wa­nego alu­mi­nium), dzięki czemu sta­nowi lek­kie do mon­tażu, a zara­zem trwałe w użyt­ko­wa­niu roz­wią­za­nie. Regu­lo­wana wyso­kość i gięte łuki pozwa­lają na dosto­so­wy­wa­nie sys­temu do róż­nych, nawet bar­dzo nie­ty­po­wych pomiesz­czeń. Nato­miast wyko­nane z nylonu śli­zga­cze zapew­niają cichą i płynną pracę zasłon. Zasłony wyko­nane są z naj­wyż­szej jako­ści tka­niny polie­stro­wej (220 gr) i wystę­pują w boga­tej gamie kolo­ry­stycz­nej.

Elementy systemu

 1. łącznik ścienny siodełkowy
 2. profil aluminiowy nośny
 3. zasłona poliestrowa
 4. ślizgacz zasłony z agrafką
 5. wieszak sufitowy prosty
 6. wieszak sufitowy „V”
 7. zaślepka profilu

SYSTEM TRZYSTANOWISKOWY

Grupa

SYSTEM TRZYSTANOWISKOWY

System salowy parawanów podwieszanych Mediscreen – to pro­sty i bez­in­wa­zyjny spo­sób na zapew­nie­nie poczu­cia kom­fortu pacjen­tom pod­czas hospi­ta­li­za­cji, a przede wszyst­kim w trak­cie wyma­ga­ją­cych intym­nej atmos­fery zabie­gów.

Zapre­zen­to­wany sys­tem jest dedy­ko­wany trzem sta­nowiskom łóż­ko­wym. Kon­struk­cja w cało­ści wyko­nana z alu­mi­nium (kolor biały lub ano­do­wa­nego alu­mi­nium), sta­nowi lek­kie do mon­tażu, a zara­zem trwałe w użyt­ko­wa­niu roz­wią­za­nie. Regu­lo­wana wyso­kość i gięte łuki pozwa­lają na dosto­so­wy­wa­nie sys­temu do róż­nych, nawet bar­dzo nie­ty­po­wych pomiesz­czeń. Nato­miast wyko­nane z nylonu śli­zga­cze zapew­niają cichą i płynną pracę zasłon. Zasłony wyko­nane są z naj­wyż­szej jako­ści tka­niny polie­stro­wej (220 gr) i wystę­pują w boga­tej gamie kolo­ry­stycz­nej.

Elementy systemu

 1. łącznik ścienny siodełkowy
 2. profil aluminiowy nośny
 3. zasłona poliestrowa
 4. ślizgacz zasłony z agrafką
 5. łącznik przyłukowy
 6. łuk 90 stopni
 7. wieszak sufitowy prosty
 8. wieszak sufitowy „V”

SYSTEM INDYWIDUALNEGO PODZIAŁU POMIESZCZENIA

Grupa

SYSTEM INDYWIDUALNEGO PODZIAŁU POMIESZCZENIA

System salowy parawanów podwieszanych Mediscreen – to pro­sty i bez­in­wa­zyjny spo­sób na zapew­nie­nie poczu­cia kom­fortu pacjen­tom pod­czas hospi­ta­li­za­cji, a przede wszyst­kim w trak­cie wyma­ga­ją­cych intym­nej atmos­fery zabie­gów.

Zapre­zen­to­wany sys­tem jest dedy­ko­wany czterem (i więcej) sta­nowiskom łóż­ko­wym. Kon­struk­cja w cało­ści wyko­nana z alu­mi­nium (kolor biały lub ano­do­wa­nego alu­mi­nium), sta­nowi lek­kie do mon­tażu, a zara­zem trwałe w użyt­ko­wa­niu roz­wią­za­nie. Regu­lo­wana wyso­kość i gięte łuki pozwa­lają na dosto­so­wy­wa­nie sys­temu do róż­nych, nawet bar­dzo nie­ty­po­wych pomiesz­czeń. Nato­miast wyko­nane z nylonu śli­zga­cze zapew­niają cichą i płynną pracę zasłon. Zasłony wyko­nane są z naj­wyż­szej jako­ści tka­niny polie­stro­wej (220 gr) i wystę­pują w boga­tej gamie kolo­ry­stycz­nej.

Elementy systemu

 1. łącznik ścienny siodełkowy
 2. profil aluminiowy nośny
 3. zasłona poliestrowa
 4. ślizgacz zasłony z agrafką
 5. łącznik prostopadły profilu
 6. łącznik prostopadły profilu
 7. wieszak sufitowy prosty
 8. wieszak sufitowy „V”

SYSTEM PRYSZNICOWY PROSTY

Grupa

SYSTEM PRYSZNICOWY PROSTY

System prysz­ni­cowy para­wa­nów podwie­sza­nych Medi­screen to pro­sty i bez­in­wa­zyjny spo­sób na zapew­nie­nie poczu­cia kom­fortu pacjen­tom pod­czas kąpieli prysz­ni­co­wej. 

Zapre­zen­to­wany sys­tem doty­czy mon­tażu dwu­ścien­nego-pro­stego. Kon­struk­cja w cało­ści wyko­nana z alu­mi­nium (kolor biały lub ano­do­wa­nego alu­mi­nium), sta­nowi lek­kie do mon­tażu, a zara­zem trwałe (odpor­ność na koro­zję) w użyt­ko­wa­niu roz­wią­za­nie. Regu­lo­wana wyso­kość i gięte łuki pozwa­lają na dosto­so­wy­wa­nie sys­temu do róż­nych typów bro­dzi­ków. Nato­miast wyko­nane z nylonu śli­zga­cze zapew­niają cichą i płynną pracę zasłon. Klient ma do wyboru dwa rodzaje tka­niny (tek­stylna lub peva), które wystę­pują w boga­tej opcji wzo­rów.

Elementy systemu

 1. łącznik ścienny siodełkowy
 2. profil aluminiowy nośny
 3. zasłona poliestrowa
 4. ślizgacz zasłony z agrafką

SYSTEM PRYSZNICOWY TYPU „L”

Grupa

SYSTEM PRYSZNICOWY TYPU „L”

System prysz­ni­cowy para­wa­nów podwie­sza­nych Medi­screen to pro­sty i bez­in­wa­zyjny spo­sób na zapew­nie­nie poczu­cia kom­fortu pacjen­tom pod­czas kąpieli prysz­ni­co­wej. 

Zapre­zen­to­wany sys­tem doty­czy mon­tażu dwu­ścien­nego – typu „L”. Kon­struk­cja w cało­ści wyko­nana z alu­mi­nium (kolor biały lub ano­do­wa­nego alu­mi­nium), sta­nowi lek­kie do mon­tażu, a zara­zem trwałe (odpor­ność na koro­zję) w użyt­ko­wa­niu roz­wią­za­nie. Regu­lo­wana wyso­kość i gięte łuki pozwa­lają na dosto­so­wy­wa­nie sys­temu do róż­nych typów bro­dzi­ków. Nato­miast wyko­nane z nylonu śli­zga­cze zapew­niają cichą i płynną pracę zasłon. Klient ma do wyboru dwa rodzaje tka­niny (tek­stylna lub peva), które wystę­pują w boga­tej opcji wzo­rów.

Elementy systemu

 1. łącznik ścienny siodełkowy
 2. profil aluminiowy nośny
 3. zasłona poliestrowa
 4. ślizgacz zasłony z agrafką
 5. łuk 90 stopni
 6. łącznik wzdłużny profilu

SYSTEM PRYSZNICOWY TYPU „U”

Grupa

SYSTEM PRYSZNICOWY TYPU „U”

System prysz­ni­cowy para­wa­nów podwie­sza­nych Medi­screen to pro­sty i bez­in­wa­zyjny spo­sób na zapew­nie­nie poczu­cia kom­fortu pacjen­tom pod­czas kąpieli prysz­ni­co­wej. 

Zapre­zen­to­wany sys­tem doty­czy mon­tażu ściennego-typu „U”. Kon­struk­cja w cało­ści wyko­nana z alu­mi­nium (kolor biały lub ano­do­wa­nego alu­mi­nium), sta­nowi lek­kie do mon­tażu, a zara­zem trwałe (odpor­ność na koro­zję) w użyt­ko­wa­niu roz­wią­za­nie. Regu­lo­wana wyso­kość i gięte łuki pozwa­lają na dosto­so­wy­wa­nie sys­temu do róż­nych typów bro­dzi­ków. Nato­miast wyko­nane z nylonu śli­zga­cze zapew­niają cichą i płynną pracę zasłon. Klient ma do wyboru dwa rodzaje tka­niny (tek­stylna lub peva), które wystę­pują w boga­tej opcji wzo­rów.

Elementy systemu

 1. łącznik ścienny siodełkowy
 2. profil aluminiowy nośny
 3. zasłona poliestrowa
 4. ślizgacz zasłony z agrafką
 5. łuk 90 stopni
 6. łącznik przyłukowy
Top